Главная arrow Договоры arrow Авторство arrow Договор о передаче прав интеллектуальной собственности на опытный образец (укр.).
Главная
Услуги
Договоры
Документы
Должностные
Реклама
Ссылки
Бесплатно
Форум
Статьи
Все новости
Карта
Контакты

     Phone: +38 097 5946060
                 +38 050 0610060
     Mail:  Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script  

Договор о передаче прав интеллектуальной собственности на опытный образец (укр.).
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
про передання майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

м.__________________         «___»____________200__р.
__________________________________________ (далі - Ліцензіар),
 з однієї сторони, і ТОВ__________________(далі - Ліцензіат)
 в особі директора ______________________, який діє на підставі
Статуту, з другої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона),
 уклали даний Договір про передання майнових прав інтелектуальної
 власності на корисну модель, що засвідчені патентом № _____від
 «___»________200_ р. (далі - Договір), про наступне.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Під корисною моделлю в даному Договорі розуміється конструктивне
 виконання засобів виробництва (опис корисної моделі)
1.2. Продукція за ліцензією (продукція, що виготовлятиметься на основі ліцензії)___________________________________.
1.3. Конфіденційність - дотримання заходів щодо запобігання випадкового чи навмисного розголошення відомостей, що стосуються корисної моделі та продукції за ліцензією, третім особам.
1.4. Звітний період - період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов даного Договору протягом одного місяця, починаючи з дня набуття чинності даного Договору.
1.5. Сума продажу продукції за ліцензією - прибуток, отриманий Ліцензіатом від продажу продукції за ліцензією.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на час дії даного Договору за винагороду, що сплачується Ліцензіатом, невиключну ліцензію на корисну модель.
2.2. Ліцензіату надаються права:
• виготовлення продукції за ліцензією;
• продаж виготовленої продукції за ліцензією.
2.3. Ліцензіар може використовувати вказані права самостійно та передавати їх третім особам.
2.4. Ліцензіар передає Ліцензіату технічну документацію, надає у випадку необхідності технічну допомогу, зразки продукції.
3. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
3.1. Уся технічна документація та інші матеріали, у тому числі схеми, інструкції із збирання, експлуатації та інше, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (перелік приведений у додатку до даного Договору), надаються Ліцензіаром Ліцензіату _________________ мовою, у__________ примірниках протягом __________________ з дня набуття чинності даного Договору.
Технічна документація та інші матеріали, у тому числі схеми, інструкції із збирання, експлуатації та інше, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією, виготовляються Ліцензіаром згідно з технічними нормами та стандартами, прийнятими у відповідній галузі промисловості.
3.2. Технічна документація повинна мати розшифрування умовних позначень, галузевих норм, на які є посилання в цій технічній документації.
3.3. Про передачу технічної документації та інших матеріалів складається акт приймання-здавання за підписами Сторін (уповноважених представників Сторін).
3.4. Ліцензіат може копіювати документацію для власних потреб, але за умов дотримання конфіденційності.
4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ
4.1. Протягом терміну дії даного Договору Ліцензіар може інформувати Ліцензіата про всі виробничі вдосконалення та поліпшення, що стосуються виготовлення продукції за ліцензією.
4.2. Ліцензіат зобов'язаний повідомити Ліцензіара про всі виробничі вдосконалення та поліпшення, що стосуються виготовлення продукції за ліцензією протягом терміну дії даного Договору.
4.3. Умови надання таких вдосконалень та поліпшень узгоджуються шляхом укладення додаткових угод.
5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Ліцензіар гарантує, що він має право на корисну модель та що на момент набуття чинності даного Договору Ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені використанням корисної моделі за даним Договором.
5.2. Ліцензіар гарантує технічну можливість виготовлення продукції за ліцензією Ліцензіатом, за умов використання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.
5.3. Ліцензіар гарантує якісне виготовлення технічної документації та інших матеріалів, наданих Ліцензіату.
5.4. Ліцензіат гарантує якісне виготовлення продукції за ліцензією у повній відповідності з отриманою документацією та інструкціями Ліцензіара.
5.5. Ліцензіат гарантує розпочати виготовлення продукції за ліцензією не пізніше ____ з дня набуття чинності даного Договору.
5.6. Ліцензіат гарантує продаж виготовленої продукції за ліцензією не нижче встановленої даним Договором ціни продажу.
5.7. У разі порушення зобов'язання, що виникає з даного Договору (далі - порушення даного Договору), Сторона несе відповідальність, визначену даного Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.7.1. Порушенням даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.
5.7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо воно сталося не з її вини (наміру чи необережності).
5.7.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення даного Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання даного Договору.
6. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
6.1. За зверненням Ліцензіата Ліцензіар може надати технічну допомогу під час освоєння виготовлення продукції за ліцензією. А саме - Ліцензіар може давати усні та письмові поради, рекомендації, надавати зразки продукції та зразки матеріалів.
6.2. Ліцензіар має право безперешкодно відвідувати підприємство, яке виготовляє продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з процесом її виготовлення та обладнанням, на якому вона виготовляється.
7. ПЛАТЕЖІ
7.1. Ціна продажу - визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією. Ціна продажу встановлюється за домовленістю сторін у розмірі _______.
7.2. За надані права на використання корисної моделі та надану технічну документацію Ліцензіат виплачує Ліцензіару винагороду відповідно до нижченаведеного.
7.3. Перший платіж у розмірі ________________________________________________________.
                             (цифрами та прописом)
Зазначена сума перераховується протягом 2 днів з дня набуття чинності даного Договору на рахунок Ліцензіара.
7.4. Поточні платежі (роялті) сплачуються Ліцензіару в розмірі 5 % від суми продажу всієї продукції за ліцензією, проданою Ліцензіатом за звітний період.
7.5. Платежі, передбачені п. 7.4, здійснюються Ліцензіатом протягом двох днів, наступних за звітним періодом.
7.6. Незалежно від кількості продажів продукції за ліцензією Ліцензіат виплачує на користь Ліцензіара 2 % від ціни продажу всієї виготовленої продукції за звітний період.
8. ЗБОРИ ТА ПОДАТКИ
Усі збори, податки та інші витрати, пов'язані з укладанням та здійсненням даного Договору, несе Ліцензіат.
9. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ
9.1. Ліцензіат протягом двох днів, наступних за звітним періодом, надає Ліцензіару бухгалтерські данні відносно виготовленої та проданої продукції за ліцензією протягом звітного періоду, а також відомості про ціну продажу виготовленої продукції та найменування покупців.
9.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних, що стосуються виготовлення та продажу продукції за ліцензією. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити можливість такої перевірки.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
10.1. Ліцензіат гарантує збереження конфіденційності документації, знань та досвіду, отриманих від Ліцензіара. Ліцензіат приймає всі необхідні заходи з метою запобігання повного або часткового розголошення документації та інформації чи ознайомлення з нею третіх осіб без письмової згоди Ліцензіара.
10.2. З наданою документацією та інформацією мають змогу ознайомитися лише особи з персоналу підприємства Ліцензіата, які безпосередньо пов'язані з виготовленням продукції за ліцензією.
10.3. У разі розголошення відомостей, що містяться в указаній документації та інформації, Ліцензіатом, особами з персоналу підприємства Ліцензіата Ліцензіат повинен відшкодувати Ліцензіару всі збитки, понесені Ліцензіаром у зв'язку з розголошенням такої інформації
10.4. Обов'язки щодо забезпечення конфіденційності зберігають свою силу також після закінчення терміну дії даного Договору або після його дострокового розірвання протягом наступних ____________ років.
11. ЗАХИСТ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
11.1. У разі якщо Ліцензіату будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії за даним Договором, Ліцензіат повинен сповістити про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою з Ліцензіаром зобов'язаний врегулювати претензії або забезпечити судовий захист. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки в результаті врегулювання вказаних претензій або закінчення судових процесів розподіляються між Сторонами за домовленістю.
12. РЕКЛАМА
12.1. Ліцензіат зобов'язується здійснювати рекламу продукції за ліцензією, забезпечуючи її оптимальний продаж.
12.2. Ліцензіат зобов'язаний вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією, що виготовляється підприємством Ліцензіата, що ця продукція виготовляється за ліцензією Ліцензіара.
13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
13.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
14. ДІЯ ДОГОВОРУ
14.1. Даний Договір укладений терміном на _____________________________ та набуває чинності з дати його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін).
14.2. Дія даного Договору може бути продовжена за домовленістю Сторін. Умови продовження терміну дії даного Договору з'ясовуються Сторонами за _________ місяців до закінчення терміну дії даного Договору.
14.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати даний Договір, якщо інша Сторона не виконала будь-яку з умов даного Договору, шляхом письмового повідомлення однією Стороною на адресу іншої. Даний Договір вважається розірваним з моменту закінчення семи днів від дати відправлення такого письмового повідомлення про його розірвання.
14.4. Якщо Договір достроково розірвано внаслідок порушення даного Договору Ліцензіатом, то Ліцензіат позбавляється права виготовляти, використовувати та продавати продукцію за ліцензією, а також використовувати корисну модель будь-яким іншим способом. У такому разі Ліцензіат зобов'язаний повернути Ліцензіару всю технічну документацію.14.5. Закінчення терміну даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.
15. ІНШІ УМОВИ
15.1. Якщо інше прямо не передбачено даним Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до даного Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.
15.2. Зміни до даного Договору набувають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлене у самій додатковій угоді, даному Договорі або в чинному в Україні законодавстві.
15.3. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даного Договору, регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
15.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов даного Договору.
15.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в даному Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
15.6. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
15.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
15.8. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
ДОДАТКИ:
1. Опис корисної моделі.
2. Технічна документація (схеми, інструкції із збирання, експлуатації та інше, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією).
ЛІЦЕНЗІАР                                                                       ЛІЦЕНЗІАТ
__________________________                                _________________________
__________________________                                 _________________________               _________________________                                    ___________________________
___________________________                                __________________________   
ПІДПИСИ СТОРІН
ЛІЦЕНЗІАР_______________________                ЛІЦЕНЗІАТ_______________________
в особі директора___________________
                                         М.П.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
«Адвокат бухгалтера»
N 6, від 28 лютого 2006 р.
 
« Пред.   След. »

Indigo Light 2011