Главная arrow Договоры arrow Авторство arrow Договор о передаче прав на использование торговой марки (укр.).
Главная
Услуги
Договоры
Документы
Должностные
Реклама
Ссылки
Бесплатно
Форум
Статьи
Все новости
Карта
Контакты

     Phone: +38 097 5946060
                 +38 050 0610060
     Mail:  Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script  

Договор о передаче прав на использование торговой марки (укр.).
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР
ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

м._____________                                                           "__"_____________200_ р.
___________________________________________________________________
                                               (далі - Ліцензіар)
___________________________________________________________________
                       (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі____________________________________________________________,
                                                   (посада та ПІБ)

що діє на підставі__________________________________________________,
з однієї сторони, і                         (положення, статуту)
___________________________________________________________________
                                                              (далі - Ліцензіат)
___________________________________________________________________
                                   (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі______________________________________________________________,
                                                          (посада та ПІБ)
що діє на підставі___________________________________________________,
з другої сторони                              (положення, статуту)
беручи до уваги, що:
1. Ліцензіар є власником свідоцтва України від "___"____________р. N_______на словесну торговельну марку (знак для товарів і послуг)"______________________________" (далі - Свідоцтво);
2. Ліцензіат бажає отримати на умовах цього Договору дозвіл у вигляді виключної ліцензії на використання торговельної марки (знак для товарів і послуг) (далі - Торговельна марка), на яку було отримано Свідоцтво, в цілях виготовлення, використання, ввезення, пропозиції до продажу, продажу і іншого введення в господарський обіг товарів і послуг з використанням Торговельної марки, відповідно до переліку класів товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві,
уклали цей Ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельної марки (далі - Договір) про таке:
1. Визначення термінів
Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:
1.1. Свідоцтво - свідоцтво України від "___"_____________200_ р. N_______на словесну торговельну марку, видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Відомство) на ім'я Ліцензіара для товарів і послуг за класами МКТП (Додаток N 1).
1.2. Використання Торговельної марки - нанесення її на будь-який товар, для якого вона зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельна марка зареєстрована; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
1.3. Конфіденційність - дотримання заходів щодо запобігання випадкового або навмисного розголошення конфіденційних відомостей, які містяться в цьому Договорі і використовуються відносно цього Договору третіми особами.
1.4. Звітний період - період діяльності Ліцензіата, що дорівнює___________________________
(місяцю, кварталу і т.д.)
починаючи з моменту вступу цього Договору в силу.
1.5. Територія - територія (України, області і т.п.).
1.6. Платежі - податки і збори, сплачувані в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.7. Виключна ліцензія - надання дозволу на використання Торговельної марки в обсягах і на території, визначеній Ліцензійним договором. При цьому виключається можливість використання Ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.
1.8. Невиключна ліцензія - надання дозволу на використання Торговельної марки із збереженням за Ліцензіаром права на використання цієї Торговельної марки у сфері, що обмежена цією ліцензією, включаючи право на видачу ліцензії іншим особам у цій сфері.
1.9. Класи товарів і послуг - Міжнародна класифікація товарів і послуг, що діє на підставі Ніццької угоди, відповідно до якої Торговельна марка реєструється за кожним обраним класом товарів і послуг.
2. Предмет Договору
Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію (виключні права) на використання Торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві за класами МКТП. При цьому Ліцензіату надається право на:
- використання Торговельної марки на території України;
- видачу невиключних ліцензії (субліцензії) на використання Торговельної марки на території України третім особам.
3. Права і обов'язки Ліцензіара
3.1. Ліцензіар має право здійснювати контроль за використанням Торговельної марки, виробляти концепцію, встановлювати обов'язки та давати вказівки Ліцензіату щодо використання Торговельної марки.
4. Права і обов'язки Ліцензіата
4.1. Ліцензіат зобов'язаний використовувати Торговельну марку відповідно до положень цього Договору й отриманої від Ліцензіара документації.
4.2. Ліцензіат зобов'язаний в строк, що не перевищує_________днів з дня підписання Сторонами цього Договору,
направити його у Відомство для належної реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
4.3. Ліцензіат має право застосовувати Торговельну марку спільно з торговельною маркою, власником якої він є.
4.4. Ліцензіат має право використовувати Торговельну марку за умови, що якість товарів і послуг, які позначаються цією маркою, не буде нижчою за якість товарів і послуг, які виготовляються і надаються Ліцензіаром під тією ж маркою.
4.5. Ліцензіат має право ухвалювати рішення, ґрунтуючись на власних знаннях й досвіді, самостійно визначаючи тактику і стратегію використання Торговельної марки, керуючись положеннями цього Договору.
5. Перевірка якості
5.1. Ліцензіар здійснює перевірку якості товарів і послуг Ліцензіата в порядку, визначеному окремим протоколом.
5.2. Витрати, пов'язані з перевіркою якості товарів і послуг, несе Ліцензіар.
6. Відповідальність Сторін
6.1. Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за цим Договором.
6.2. Розмір збитків обмежений сумами, що сплачені за цим Договором.
7. Документація
7.1. Вся документація, необхідна і достатня для використання Торговельної марки, передається Ліцензіаром уповноваженому представнику Ліцензіата російською або українською мовами в 1 (одному) примірнику протягом________ днів з дня підписання цього Договору.
7.2. Передача документації підтверджується актом приймання-передачі за підписами уповноважених представників обох Сторін.
8. Платежі
8.1. За надання права на використання Торговельної марки Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду у розмірі, порядку і строки, визначені Додатком N 2 до цього Договору.
8.2. Після припинення дії цього Договору його положення застосовуватимуться доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання за якими виникли в період його дії.
8.3. Ліцензіар________статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
        (має, не має)
9. Інформація і звітність
9.1. Ліцензіат протягом п'ятнадцяти днів, наступних за звітним періодом, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані у вигляді звіту за обсягами виробництва й реалізації товарів і послуг з використанням Торговельної марки за цей звітний період. Звіт повинен бути підписаний керівником підприємства і головним бухгалтером.
9.2. Звіт направляється Ліцензіару разом з документом, що підтверджує сплату винагороди за звітний період (копія платіжного доручення, завірена банківською установою).
9.3. Ліцензіар має право проводити перевірку даних, що відносяться до обсягів виробництва й реалізації товарів і послуг під Торговельною маркою на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити можливість такої перевірки.
9.4. При встановленні факту надання Ліцензіатом недостовірної звітності або недоплати винагороди за використання Торговельної марки Ліцензіар має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Ліцензіата. При цьому Ліцензіат зобов'язаний відшкодувати Ліцензіару заподіяні збитки.
10. Забезпечення конфіденційності
10.1. Сторони беруть на себе зобов'язання з дотримання конфіденційності. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню інформації, що стала відомою Сторонам у зв'язку з підписанням та виконанням цього Договору, а також запобігатимуть ознайомленню з нею третіх осіб без взаємної домовленості.
10.2. У випадку розголошення Ліцензіатом інформації, вказаної вище, Ліцензіат відшкодує Ліцензіару понесені в зв'язку з цим збитки. Таку саму відповідальність за розголошення вищезазначеної інформації несе й Ліцензіар.
11. Захист прав, що передаються
11.1. Протягом всього терміну дії цього Договору Ліцензіат не буде оскаржувати Свідоцтво Ліцензіара або сприяти цьому.
11.2. Про випадки протиправного використання третіми особами Торговельної марки, яка охороняється Свідоцтвом на Території, що стали відомі Ліцензіату, Ліцензіат негайно повідомляє Ліцензіара.
У випадку, якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням Торговельної марки за цією угодою, Ліцензіат сповістить про це Ліцензіара.
В обох випадках Ліцензіар зобов'язаний врегулювати такі претензії або вчинити інші дії, що виключать виникнення втрат і збитків для Ліцензіата.
11.3. У випадку, якщо Ліцензіат прийде до висновку про доцільність експорту товарів і послуг під Торговельною маркою, він повідомить про це Ліцензіара.
Розмір винагороди (роялті) на користь Ліцензіара в цьому випадку буде погоджено Сторонами додатково.
12. Реклама
12.1. Ліцензіат має право вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на товарах і послугах, що реалізуються або надаються під Торговельною маркою, відомості про те, що Торговельна марка використовується за Ліцензійним договором.
13. Вирішення спорів
13.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів між собою.
13.2. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні бути передані для розгляду в суд згідно з чинним законодавством України.
14. Термін дії Договору
14.1. Цей Договір укладений терміном ________________ і набуває чинності з дати його підписання Сторонами.
14.2. Дію цього Договору може бути подовжено, припинено або змінено за взаємною згодою Сторін. Умови визначаються Сторонами за _____ місяців до здійснення відповідної дії.
14.3. У випадку невиконання однією із Сторін будь-яких умов цього Договору інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, про що письмово повідомляє іншу Сторону. Стороні, що не виконала будь-яких умов цього Договору, буде надано _____ днів з дня отримання письмового повідомлення для усунення порушення.
14.4. Цей Договір вважається розірваним, якщо Сторона, що отримала письмове повідомлення про розірвання Договору, протягом _____ днів з дня його отримання не вжила заходів щодо врегулювання питань, які стали підставою для його розірвання.
14.5. Якщо цей Договір буде достроково розірваний, то Ліцензіат позбавляється права використовувати Торговельну марку у будь-якій формі, і зобов'язаний повернути Ліцензіару всю документацію, отри ману за цим Договором.
14.6. У разі визнання Свідоцтва недійсним повністю або частково або при достроковому припиненні його дії до закінчення терміну дії цього Договору Сторони врегулюють свої відносини шляхом переговорів з урахуванням положень цього Договору.
15. Інші умови
15.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на це особами.
15.2. У всьому іншому, що не було передбачено цим Договором, застосовуватимуться норми матеріального права України.
15.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором при виникненні форс-мажорних обставин, підтверджених відповідно до законодавства України.
15.4. Зазначені в цьому Договорі Додатки N 1 і 2 складають його невід'ємну частину.
15.5. Цей Договір складено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін і один для Відомства.
Місцезнаходження і реквізити Сторін
Ліцензіар:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ Ліцензіат:
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Підпис__________________  Підпис___________________
                      М.П                                                             М.П

Додаток N 2
до Ліцензійного договору N________
від "__"_____________2004 р.

м._____________                  "__"_____________200_ р.

РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ
за використання Торговельної марки
1. Ліцензіат сплачує винагороду за використання Торговельної марки Ліцензіара, яка складається з паушального платежу та поточних відрахувань (роялті).
2. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у____________________ (валюта платежів).
3. Паушальний платіж здійснюється Ліцензіатом у розмірі_________________. Паушальний платіж сплачується протягом ___________днів з моменту вступу цього Договору в силу шляхом перерахування на рахунок Ліцензіара.
4. Поточні відрахування (роялті) сплачуються (щомісячно, щоквартально, щорічно і т.п.) у розмірі____________за одиницю продукції чи послуги, що реалізована з використанням Торговельної марки.
5. Поточні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом__________днів, що йдуть за звітним періодом, шляхом перерахування коштів на рахунок Ліцензіара.
6. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов, що викладені у п.п. 3, 4, 5 цього Додатка Ліцензіар має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому Ліцензіат зобов'язаний відшкодувати Ліцензіару заподіяні збитки.
За Ліцензіара
____________________________________  За Ліцензіата
________________________________________
 
« Пред.   След. »

Indigo Light 2011